OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE „LUTECJA”

Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji imprezy turystycznej zawierają umowy zawierane z przedstawicielami poszczególnych grup lub osobami indywidualnymi. Umowy te wraz z ramowym programem stanowią podstawę prawną organizacji imprez turystycznych B.T. LUTECJA.

UMOWA – Po ustaleniu szczegółów dotyczących programu i terminu trasy następuje podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielem Biura Turystycznego LUTECJA czyli Organizatorem a Kierownikiem Wycieczki, który jest przedstawicielem grupy lub klientem indywidualnym. Przy podpisaniu umowy następuje również wpłacenie zaliczki.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa i oferta turystyczna stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora, zwanej dalej odpowiednio Umową. Oferta określa cenę imprezy i świadczenia nią objęte.

REZERWACJA IMPREZY
Rezerwacja imprezy następuje poprzez pisemne potwierdzenie chęci uczestnictwa w imprezie turystycznej, podanie danych koniecznych do ubezpieczenia i wpłatę zaliczki lub całości ceny imprezy na konto biura:
mBANK S.A.: 42 1140 2017 0000 4602 0642 6821
Osoba – Klient dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia. Dzieci do lat 18 mogą być zgłaszane tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za dokonanie wpłaty pełnej kwoty za imprezę za wszystkie osoby wymienione w umowie. Jest także odpowiedzialna za informowanie zgłoszonych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy, a szczególnie o zapoznanie ich z warunkami umowy.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA, KLIENTA I UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
– Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta lub uczestników, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo działaniem siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych powyżej, nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.
– Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych w ofercie (programie wycieczki), która jest integralną częścią zawartej umowy. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy pilota lub rezydentów, którzy są pracownikami biura.
– Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń pracowników Organizatora, umożliwiających realizację programu imprezy.
– Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych; dowodu osobistego, paszportu i jeśli przepisy tego wymagają odpowiednich szczepień i wiz turystycznych, ważnych min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy a także dokumentów wymaganych przepisami państw zwiedzanych w trakcie imprezy turystycznej w związku z epidemią Covid-19.
– Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych i docelowych
– Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych w czasie podróży, zwiedzania i w miejscach zakwaterowania. Uczestnik ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną wobec kontrahentów Organizatora za powstałe z jego winy szkody i zobowiązany jest do naprawienia ich w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
– W przypadku gdy Uczestnik wyrządzi podczas imprezy szkodę, za która obciążone zostanie B.T. LUTECJA, Organizator zachowuje prawo dochodzenia równowartości tej szkody od Uczestnika na zasadzie regresu. Uczestnik wyraża na powyższe zgodę.
– w przypadku wyjazdu osoby niepełnoletniej w czasie trwania zajęć szkolnych, Klient zobowiązany jest do uzyskania zgody na wyjazd ze strony dyrekcji szkoły.

UBEZPIECZENIE
Biuro Turystyczne LUTECJA Piotr Leśniewski na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017. (zwanej dalej Ustawą) Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
W wariancie podstawowym Uczestnik jest objęty ubezpieczeniem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w kwocie 15 000 PLN i kosztów leczenia za granicą (KL) w kwocie 15 000 EUR i bagażu do kwoty 1000 zł.
Uczestnik jest zobowiązany w terminie najpóźniej do 20 dni przed datą wyjazdu do przekazania, za pośrednictwem Klienta swoich danych, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia (lub Pesel). Klient wpłacając zaliczkę oświadcza, iż stan zdrowia jego i Uczestników umożliwia im udział w imprezie turystycznej.
Organizator ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niebezpiecznych wypadków, kosztów leczenia, a także z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, do wysokości dopuszczalnej przepisami prawa i z uwzględnieniem każdego przypadku indywidualnie. Odpowiedzialność zostaje wyłączona, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także następstwa wypadku i leczenia spowodowane były działaniem bądź zaniechaniem Klienta i jego przyczynieniem się do negatywnych następstw, działaniami osób trzecich naruszających prawo, bądź siłą wyższą. Na życzenie Klienta lub Uczestników Organizator, za dodatkową opłatą, może zwiększyć zakres ubezpieczenia.
Organizator oświadcza, iż cena imprezy nie zawiera ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprez turystycznych. Organizator informuje, że Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej dla siebie lub Uczestnika (za dodatkową opłatą). Ubezpieczenie kosztów rezygnacji może być wykupione tylko w momencie zawierania umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem. Dokupienie ww. ubezpieczenia w terminie późniejszym nie jest możliwe.

CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ I TERMINY WPŁAT
Podane ceny imprez turystycznych są cenami umownymi, które są ustalane na podstawie obowiązujących cen i taryf świadczeń, opłat i kursów walut. Cena imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń.
Uczestnik jest odpowiedzialny za ich uzyskanie zgodnie z aktualnymi przepisami. Inne świadczenia nie zawarte w cenie są zazwyczaj wymienione w uwagach pod otrzymanym programem imprezy turystycznej. Uczestnik jest zobowiązany do terminowych wpłat, zgodnie z harmonogramem podanym w umowie. Wpłacenie ww. kwot po uzgodnionych terminach zobowiązuje klienta do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę i przesłania ich wraz z pozostałą wpłatą. Nie wpłacenie ww. kwot powoduje rezygnację przez Organizatora z realizacji imprezy, z potrąceniem realnie poniesionych kosztów.
Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 14 dni przed podróżą płatność musi nastąpić w dniu dokonania rezerwacji. Ew. zwroty będą przekazywane wyłącznie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian cen, ale nie więcej niż 5% ceny całej wycieczki do 30 dni przed datą wyjazdu, w związku ze wzrostem kosztów transportu, ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrostem kursu walut (zgodnie z Ustawą, rozdz. 6, art. 45, pkt 1-6). W przypadku konieczności podwyższenia ceny Organizator każdorazowo powiadomi Klienta pisemnie pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub na innym trwałym nośniku o zmianie ceny wraz z uzasadnieniem podwyżki.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski oświadcza, iż posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 085, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego, zgodnie z Ustawą, rozdz. 1, art. 4, pkt 8.
2. B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski zgodnie z wymogami Ustawy potwierdza, iż posiada aktualną umowę gwarancji ubezpieczeniowej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie świadczenia usług turystycznych z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej obejmuje:
– pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju, w przypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu.
– pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta za imprezę turystyczną w razie niewykonania zobowiązań umowy przez Organizatora.
Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 4524611
3. B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski zgodnie z wymogami Ustawy potwierdza, iż odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) w wysokości zależnej od zakresu terytorialnego imprezy turystycznej i środka transportu, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na TFG i TFP.
Dysponentem wpłaconych środków zgromadzonych na TFG i TFP jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 4524611

REZYGNACJA Z IMPREZY
Strony indywidualnie uzgadniają, że w przypadku odstąpienia Klienta od umowy już po wystąpieniu skutków zobowiązaniowych dla Organizatora, przeprowadzone zostanie między stronami rozliczenie poniesionych kosztów. Przed dokonaniem rozliczenia oraz udokumentowania kosztów poniesionych przez Organizatora Klient nie będzie ponosił za odstąpienie jakichkolwiek kosztów ustalonych ryczałtowo. Stosownie do obowiązujących regulacji Kodeksu Cywilnego Organizator będzie mógł wystąpić do Klienta o zapłatę udokumentowanych i nieuniknionych kosztów, które poniósł w związku z odstąpieniem. Szczegółowe wyliczenie tych kosztów zostanie przedstawione Klientowi na piśmie po zakończeniu imprezy turystycznej. Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio na piśmie w siedzibie Organizatora: pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

ODWOŁANIE IMPREZY
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania w każdej chwili imprezy turystycznej (względnie części jej świadczeń) z przyczyn losowych od niego niezależnych lub jeśli ich realizacja jest niebezpieczna lub utrudniona. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje pełny (lub odpowiednio częściowy) zwrot wpłaconej kwoty; Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Niemożność spełnienia świadczeń zobowiązuje Organizatora do przedstawienia uczestnikowi oferty zastępczej.
W przypadku przesłania przez Organizatora na adres Klienta uzasadnionej propozycji zmiany terminu, czy programu imprezy bezwzględnie wymagana jest pisemna akceptacja tych nowych warunków przez Klienta. Brak zgody skutkuje złożeniem oferty zastępczej, a nie przyjęcie oferty – zwrotem wpłaconej kwoty przelewem na wskazany nr konta.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (poniżej 70 %) do 20 dni przed datą wyjazdu.

REKLAMACJE
Jeżeli Organizator lub jego kontrahent nie zapewni określonych odpłatnych świadczeń wg dołączonego programu imprezy, zobowiązuje się do obniżenia ceny imprezy o odpowiednią część. Zamiana świadczeń w trakcie imprezy lub rezygnacja z nich, dokonane przez Klienta lub Uczestnika imprezy nie upoważniają do reklamacji. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do składania reklamacji. Pożądane jest by reklamacje zgłaszać bezpośrednio pilotowi grupy w trakcie trwania imprezy. Możliwe jest złożenie reklamacji pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Organizatora w takim terminie, by możliwe było jej rozpatrzenie – nie później niż do 30 dni po zakończeniu imprezy. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż do 30 dni od daty złożenia reklamacji.
Nie upoważniają do reklamacji: niedociągnięcia zawinione przez Uczestnika; osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z Organizatorem lub jego kontrahentem; warunki atmosferyczne; utrudnienia na trasie przejazdu; zastrzeżenia wobec Uczestnika ze strony władz celnych, policji i paszportowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz przepisy o ochronie konsumenta.
2. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Klienta

Biuro Turystyczne „LUTECJA”

POBIERZ OWU