OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE „LUTECJA”

Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji imprezy turystycznej zawierają umowy zawierane z przedstawicielami poszczególnych grup lub osobami indywidualnymi. Umowy te wraz z ramowym programem stanowią podstawę prawną organizacji imprez turystycznych B.T. LUTECJA.

UMOWA – Po ustaleniu szczegółów dotyczących programu i terminu trasy następuje podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielem Biura Turystycznego LUTECJA czyli Organizatorem a Kierownikiem Wycieczki, który jest przedstawicielem grupy czyli Klienta. Przy podpisaniu umowy następuje również wpłacenie zaliczki.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych w ofercie (programie wycieczki), która jest integralną częścią zawartej umowy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy pilota lub rezydentów, którzy są pracownikami biura.
3. Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń pracowników Organizatora, umożliwiających realizację programu imprezy.
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych; dowodu osobistego, paszportu i jeśli przepisy tego wymagają wiz turystycznych, ważnych min. 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Organizator zaleca Kierownikowi Wycieczki posiadanie niniejszej umowy jak i aneksów podczas trwania imprezy turystycznej.
5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych i docelowych.
6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych w czasie podróży, zwiedzania i w miejscach zakwaterowania. Uczestnik ponosi bezpośrednią odpowiedzialność materialną wobec kontrahentów Organizatora za powstałe z jego winy szkody i zobowiązany jest do naprawienia ich w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
7. W przypadku gdy Uczestnik wyrządzi podczas imprezy szkodę, za która obciążone zostanie B.T. LUTECJA, Organizator zachowuje prawo dochodzenia równowartości tej szkody od Uczestnika na zasadzie regresu. Uczestnik wyraża na powyższe zgodę.

UBEZPIECZENIE
Biuro Turystyczne LUTECJA Piotr Leśniewski na podstawie zawartych z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umów generalnych ubezpieczenia dla imprez zagranicznych i krajowych zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
W podstawowym wariancie Uczestnik jest objęty ubezpieczeniem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) w kwocie 15.000 PLN i kosztów leczenia za granicą (KL) w kwocie 15 000 EUR, i bagażu do kwoty 1000 zł. Uczestnik jest zobowiązany w terminie do 20 dni przed datą wyjazdu do przekazania, za pośrednictwem Kierownika Wycieczki swoich danych, tj.: imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia, dokładny adres i PESEL. Wpisując się na listę Kierownika Wycieczki i wpłacając zaliczkę, Uczestnik oświadcza, iż stan zdrowia umożliwia mu udział w imprezie turystycznej.
W przypadkach szczególnych (choroba, sprawy losowe) Organizator wyraża zgodę na zamianę uczestników wycieczki. Powiadomienie Organizatora o ewentualnych zmianach osobowych należy do Kierownika Wycieczki. Warunkiem zamiany jest dostarczenie Organizatorowi, najpóźniej na 3 dni przed datą wyjazdu, aktualnej listy uczestników z danymi jak powyżej, celem ich ubezpieczenia.
Organizator ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niebezpiecznych wypadków, kosztów leczenia, a także z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, do wysokości dopuszczalnej przepisami prawa i z uwzględnieniem każdego przypadku indywidualnie. Odpowiedzialność zostaje wyłączona, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także następstwa wypadku i leczenia spowodowane były działaniem bądź zaniechaniem klienta i jego przyczynieniem się do negatywnych następstw, działaniami osób trzecich naruszających prawo, bądź siłą wyższą. Organizator oświadcza, iż cena wycieczki nie zawiera ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Na życzenie Klienta Organizator, za dodatkową opłatą, może zwiększyć zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji może być wykupione w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem. Dokupienie ww. ubezpieczenia w terminie późniejszym nie jest możliwe.

OŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1.1. B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski oświadcza, iż posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 085, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, rozdz. 1, art. 4, pkt 8.
2. B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski zgodnie z wymogami ustawy turystycznej posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie świadczenia usług turystycznych z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa ubezpieczenia obejmuje:
– pokrycie kosztów klienta do kraju, w przypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
– pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika za imprezę turystyczną w razie niewykonania zobowiązań umowy przez Organizatora;
Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
Tel. 077 4524611.
3. B.T. LUTECJA Piotr Leśniewski zgodnie z wymogami ustawy turystycznej potwierdza, iż odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w wysokości zależnej od zakresu terytorialnego imprezy turystycznej, środka transportu i terminów wpłat, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na TFG. Dysponentem wpłaconych środków zgromadzonych na TFG jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel 077 4524611

REZYGNACJA Z IMPREZY
Strony indywidualnie uzgadniają, że w przypadku odstąpienia Klienta od umowy już po wystąpieniu skutków zobowiązaniowych dla Organizatora, przeprowadzone zostanie między stronami rozliczenie poniesionych kosztów. Przed dokonaniem rozliczenia oraz udokumentowania kosztów poniesionych przez Organizatora Klient nie będzie ponosił za odstąpienie jakichkolwiek kosztów ustalonych ryczałtowo. Stosownie do obowiązujących regulacji kodeksu cywilnego Organizator będzie mógł wystąpić do Klienta o zapłatę udokumentowanych i nieuniknionych kosztów, które poniósł w związku z odstąpieniem. Szczegółowe wyliczenie tych kosztów zostanie przedstawione Klientowi na piśmie po zakończeniu imprezy turystycznej. Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio na piśmie w siedzibie Organizatora: pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Po zgłoszeniu rezygnacji lub w przypadku mniejszej ilości uczestników Organizator dokonuje sprzedaży miejsc po obniżonej cenie klientowi indywidualnemu.
Organizator w każdym przypadku zaakceptuje zmianę uczestnika imprezy, o ile Klient wskazujący osobę wstępująca w prawa uczestnika imprezy dostarczy pisemną informację o personaliach nowej osoby, aby umożliwić jej legalizację jako uczestnika oraz dokonać obowiązkowych ubezpieczeń. Zamiana uczestnika oraz informacja winna być ujawniona w terminie umożliwiającym wykonanie powyższych czynności. Obowiązek ubezpieczenia uczestnika w każdym przypadku spoczywa na organizatorze. Jeżeli brak czasu uniemożliwia ubezpieczenie nowego uczestnika, niemożliwy jest jego udział w imprezie. Przyjmuje się że jego poprzednik z imprezy zrezygnował. Między stronami w sposób indywidualny ustali się wysokość ewentualnych potrąceń za poniesione i udokumentowane koszty organizatora z kwot wpłaconych przez rezygnującego.

ODWOŁANIE IMPREZY
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania w każdej chwili imprezy turystycznej (względnie części jej świadczeń) z przyczyn losowych od niego niezależnych lub jeśli ich realizacja jest niebezpieczna lub utrudniona. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje pełny (lub odpowiednio częściowy) zwrot wpłaconej kwoty; Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Niemożność spełnienia świadczeń zobowiązuje Organizatora do przedstawienia uczestnikowi oferty zastępczej.
W przypadku przesłania przez Organizatora na adres Kierownika Wycieczki uzasadnionej propozycji zmiany terminu, czy programu imprezy bezwzględnie wymagana jest pisemna akceptacja tych nowych warunków przez Kierownika Wycieczki. Brak zgody skutkuje złożeniem oferty zastępczej, a nie przyjęcie oferty – zwrotem wpłaconej gotówki.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (poniżej 70 %) do 20 dni przed datą wyjazdu.

REKLAMACJE
Jeżeli Organizator lub jego kontrahent nie zapewni określonych odpłatnych świadczeń wg dołączonego programu imprezy, zobowiązuje się do obniżenia ceny imprezy o odpowiednią część. Zamiana świadczeń w trakcie imprezy lub rezygnacja z nich, dokonane przez Kierownika Wycieczki lub Uczestnika imprezy nie upoważniają do reklamacji. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do składania reklamacji. Pożądane jest by reklamacje zgłaszać bezpośrednio pilotowi grupy w trakcie trwania imprezy. Możliwe jest złożenie reklamacji pisemnie listem poleconym wysłanym na adres Organizatora w takim terminie, by możliwe było jej rozpatrzenie – nie później niż do 30 dni po zakończeniu imprezy. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż do 30 dni od daty złożenia reklamacji.
Nie upoważniają do reklamacji: niedociągnięcia zawinione przez Uczestnika; osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z Organizatorem lub jego kontrahentem; warunki atmosferyczne; utrudnienia na trasie przejazdu; zastrzeżenia wobec Uczestnika ze strony władz celnych, policji i paszportowych.
W sprawach nieuregulowanych warunkami umowy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania sporów. W przypadku braku konsensusu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Klienta, co nie wyklucza możliwości ustalenia właściwości sądowej, w drodze indywidualnego porozumienia stron umowy.
Strony zgodnie przyjmują, że postępowanie procesowe będzie poprzedzone mediacją sądową.

Biuro Turystyczne „LUTECJA”